ABC för fågelskådare

Efter att för några år sedan ha läst en ganska hätsk diskussion i en fågelgrupp på Facebook om slangutryck bland fågelskådare så fick jag mig en liten funderare.
De som var emot slang ansåg att det var arrogant och exkluderande och de som var för dem såg inget konstigt i det. Slang finns inom de flesta intressen. Hästfolk, hundfolk, trädgårdsodling mm.


Ju mer jag läste desto mer höll jag med förespråkarna av slang och tycker också att det finns en viss poäng med dessa uttryck.


1. förenklingar och förkortningar är praktiskt. Ska man dessutom sms:a till en kompis så finns det ett och annat artnamn som är onödigt långt.
2. Social markör. Likt sotarnas knoparmoj som sotarlärlingar fick lära sig undan för undan fungerar också dagens slang som en markör och signal för att visa att man är invigd.
Det sistnämnda kan säkert uppfattas som arrogant och exkluderande för en oinvigd nybörjare, men det är inget hemligt språk och inte till för att stänga folk ute, utan tvärt om är de flesta hjälpsamma och ju mer man skådar och rör sig bland andra fågelskådare desto mer snappar man upp och undan för undan börjar man hänga med i snacket och på så sätt fungerar det inkluderande.

Om jag t ex kommer till en för mig ny lokal och träffar på lokala skådare så kan jag genom sättet jag uttrycker mig på visa att jag inte är någon turist. Detta tillsammans med utrustning och oskrivna klädkoder skapar enkla sociala signaler för oss att kommunicera med.

Som en hjälp på traven började jag faktiskt skriva ihop en liten ABC för fågelskådare och den har sedan legat bland mina utkast i flera år.

Den som är intresserad kommer förhoppningsvis att kunna hitta denna ordlista med fågelskådarslang och fågelskådartermer via google och på så sätt förkovra sig i vårt ädla språk. 169 ord finns inlagda i ordlistan nedan.

Ordlista för fågelskådare

A

Acro substantiv ~
Acrocephalus, ett sångarsläkte med nattsjungande arter som t ex sävsångare, kärrsångare m fl.

Affe substantiv ~ affar
– aftonfalk

Anser substantiv ~
– Gåssläkte med gråbruna gäss, spetsbergsgås, fjällgås, grågås, sädgås, bläsgås och stripgås.
– Det står många ansergäss på åkern mellan X och Y. Kan ju vara värt att kolla upp.

Apan substantiv ~
– kortform för Artportalen. Rapportsystem för fåglar där många fågelskådare rapporterar sina observationer.

AP substantiv ~
– förkortning av Artportalen. Används mest i skrift. I tal används antingen artportalen eller apan.

Aphåll substantiv ~
– När fåglar är för långt bort för att säkert kunna artbestämmas så befinner de sig på aphåll. Ibland kan de artbestämmas, men markerar då att observationen inte var någon njutning utan att de var för långt bort för att studera närmare detaljer.

Arta verb ~de ~t
– Att bestämma en fågel till art

Artrally substantiv ~ artrallyn
– Tävling där det går ut på att hitta så många arter som möjligt under en bergränsad tid.

B

BA substantiv ~
– Förkortning av BirdAlarm. Larmsystem för Club300 som är rikstäckande.

Backstep substantiv ~ backsteps
– När man blir av med ett kryss. Antingen för att man kom på att man hade fel, eller för att arten man sett delats upp i fler arter och observationen man själv gjorde inte var bestämd till någon underart. (se split)

BAND substantiv ~
– Vanlig app som används för lokala larm

Beck sufix ~ -en, -arna
– kortform av beckasin. Enkelbeck, dubbelbeck och dvärgbeck. Används aldrig ensamt. bara som sufix.

Bestämma verb ~ bestämde, bestämt, bestämd n. bestämt, pres. bestämmer, imper. bestäm.
– Artbestämma, att bestämma en fågel till art

Big sit substantiv ~
– Tävling som går ut på att se så många arter som möjligt från en begränsad yta under en begränsad tid.

Blocker substantiv ~ blockers
– En ovanlig fågel som bara några få sett.

Blåhök substantiv ~ blåhökar
– Blå kärrhök

BK – substantiv ~
– Brandkronad kungsfågel

Boffe substantiv ~ boffar
– bofink

Borgmästare substantiv ~
– vittrut

Branta substantiv ~
– Gåssläkte med vitkindad gås, kanadagås, prutgås och rödhalsad gås

Brednäsa substantiv ~ brednäsosr
– brednäbbad simsnäppa

Brelle substantiv ~ brellar
– bredstjärtad labb

Brunhök substantiv ~ brunhökar
– Brun kärrhök

Bulle – substantiv ~ bullar
– Vråk. Fjällbulle och ormbulle

Börringevråk substantiv ~
En benämning av ljusa ormvråkar som är omdiskuterat och kan skapa förvirring för nybörjare. Ingen egen art och en ljusa varianten av ormvråk har ingen koppling till Börringe utan förekommer sparsamt lite här och var.

C

Calidris substantiv ~ calidris
– Småvadare, ett släkte arktiska vadare som delvis häckar här i Sverige, men för det mesta ses på flytt. Hit hör t ex kustsnäppa, kärrsnäppa och småsnäppa.

Curruca substantiv ~
– Sångarsläkte som fram till 2020 tillhörde Sylvia men delades upp. Bl.a Ärtsångare och törnsångare.

Cach substantiv ~
– Kaspisk trut. Kommer från de första fyra bokstäverna i dess vetenskapliga namn.

Cirkumpolär adjektiv ~
En art med mer eller mindre sammanhängande utbredningsområde runt någon av polerna. I vårt fall rör det sig om nordpolen där t ex fjälluggla, snösparv och fjällabb har ett utbredningsområde som sträcker sig över sibirien, nordamerika och Skandinavien.
Inget ord vi slänger oss med i vardagssamtal, men ett ord vi känner till.

Circushök substantiv ~
– Kärrhökar som omfattar, brun- och blå kärrhök, stäpphök och ängshök.

D

Dra verb ~ drog, dragit
– Att åka iväg för att se en specifik fågel. Oftast ovanlig, men inte alltid.

Drag substantiv ~ draget, dragen
– När många skådare åker för att titta på samma fågel blir det ett drag.

Dragbar adjektiv ~ dragbara
– En fågel som upptäcks inom ett för skådaren lämpligt avstånd och tidpunkt.

Drägelobs substantiv ~ drägelobsarna
-Sjukt nära observation, gärna av en lite ovanligare fågel som man oftast bara ser på längre avstånd.

Dippa verb ~ dippade, dippat
– Att inte hinna fram i tid till en fågel som var dragbar.

Dubbelbeck substantiv ~
– Dubbelbeckasin

Dubbelkryss substantiv ~
– När du sett en art två gånger. Alternativt används dubbelkryss också när man kryssar två fåglar samtidigt.

Dubbellista substantiv ~
– Lista på arter man sett minst två gånger

Dvärgbeck substantiv ~
– Dvärgbeckasin

Dänga verb ~ dängde, dängt
– Att hitta en riktigt ovanlig fågel, alternativt oväntad fågel på lokalen.

E

Eko-skåda verb ~ ekoskådade, ekoskådat
– Att bara använda muskelkraft för ta sig ut och skåda fågel. Cykla, gå, åk skridsko, skidor, kanot mm.

Eko-skådare – substantiv ~ eko-skådarna, eko-skådaren
– En skådare som inte använder bil eller andra motorfordon.

Eko-lista substantiv ~ eko-listan
– Krysslista på arter man sett när man ekoskådat. Här måste man utgå från sitt hem, så om man t ex tar bilen till fjällen och sen vandrar i fjällen får man inte eko-kryssa de arter man ser.

Enkelbeck substantiv ~
– Enkelbeckasin

F

Finsk pinne – substantiv ~ finska pinnar
– Verktyg för att hålla i handkikaren med en hand. Vanligt i finland, därav namnet.

Femma substantiv ~
– BirdAlarm kategoriserar fåglar efter hur ovanliga de är efter prefixen 0-7.
En femma kan lokalt vara ovanlig, men är en relativt vanlig fågel.

Fulgås substantiv ~ fulgäss
– Hybridgås av något slag

G

Gubbhylla substantiv ~
– Vanligt namn på platsen där ”gubbarna” samlas på en fågellokal.
Med gubbarna menas då de äldre lokala fågelskådarna som besöker lokalen oftast. Här kan givetvis tanter också förekomma, men det är ändå på gubbhyllan de samlas.

Granadagås substantiv ~
– Hybrid av grå- och kanadagås

H

Handkryss substantiv ~
Ringmärkare och assistenter brukar föra lista över arter de haft i handen.

Hemmalokal substantiv ~ hemmalokalerna
– Fågellokal som man besöker mest. Oftast den som ligger närmast, men inte alltid.

Hack sufix ~
– förkortning av hackspett. Större hack, mindre hack. Alltid hela artnamnet, bara som sufix.

Hand substantiv ~ handen
– Fåglarnas yttersta vingfjärdrar kallas handpennor och framförallt med rovfåglar brukar vi prata om hand.

Handjagare substantiv ~ –en
– Handkikare

Har, verb ~ hade
– En skådare säger inte att de såg eller hörde en fågel. De säger att de hade en fågel eller att de har en fågel.

Hänga in verb ~ hängde in
– Att se en art. Inte nödvändigtvis kryssa. Man kan hänga in arter man redan sett tidigare, men man uttrycket används mest om ovanliga fåglar.

I

Inflöde substantiv ~
När det under flyttider fyller på med nya fåglar i större mängd brukar vi prata om inflöde. Vi håller också koll på vindar och kan göra oss beredda på ett östligt inflöde.

Internetskådare substantiv ~
Fågelintresserad som är aktiv på fågelsidor på internet, men som aldrig eller ytterst sällan ses i fält.

J

Jaffe substantiv ~
Jaktfalk

Jizz substantiv ~ jizzen
– Helhetsintryck av en fågel. Rörelsemönster, storlek, beteenden mm som gör att man kan artbestämma den utan att se närmare detaljer.

K

Kenta substantiv ~kentor
– Kentsk tärna

Klamrad verb ~ klamra
– För arter som inte är spontant förekommande klamras artnamnet i artportalen. Arten är klamrad. Man kan också klamra observationer själv om just den individen inte är spontant förekommande. T. ex. en förrymd djurparksfågel eller en projektfågel. Används dock mest i Perfekt particip

Klappkryss substantiv ~
När fågeln kommer så nära att man nästan kan ta på den brukar man säga att det var klappkryss

Klappobs substantiv ~
Alla observationer är inte kryss. Men de kan komma nära ändå.

Kryss substantiv ~ kryssen, krysset
– När man ser en ny art för första gången får man ett kryss.

Kryssa verb ~ kryssade, kryssat
– Att se en ny fågelart för första gången

Krysslista substantiv ~ krysslistan, krysslistorna
– En lista med alla fågelarter man sett. Det finns flera typer av krysslistor. Sverigelista, årslista, tomtlista, lokallista, landskapslista, månadslista är några exempel.

KFS substantiv ~
– Kungsfågelsångare

Kärra substantiv ~ kärrorna
– Kärrsnäppa

L

Larma verb ~ larmade, larmat
– Att meddela andra skådare att man hittat en ovanlig fågel. Det finns rikstäckande och lokala larmsystem och sms-kedjor.

Leffe substantiv ~
– Lärkfalk

Lista substantiv ~
– Se krysslista

Lifer substantiv ~
– För de som har många krysslistor är lifer ett kryss för hela världen. Ett livskryss.

Locustella substantiv ~ locustellorna
– Ett sångarsläkte med nattsjungande entoniga fåglar som t ex gräshoppsångare, flodsångare och vassångare.

Lumpa verb ~ lumpade
– När två arter slås i hop och blir en art lumpas de.

M

Mega substantiv ~
– Extremt ovanlig fågel.

Melanitta substantiv ~
– Andsläkte med sjöorre och svärta som inhemska arter och en del mer ovanliga gäster som vitnackad svärta, amerikansk sjöorre, och två arter knölsvärtor.

Mich substantiv ~
– Medelhavstrut, efter de fyra första bokstäverna i latinska namnet. Uttalas Mick

Mindre hack substantiv ~
– Mindre hackspett

Mugglare substantiv ~ mugglarna
– Ickeskådare (förekommer ganska sparsamt)

N

Nattlyssna verb ~
– Att vara ute på kvällen och natten och lyssna efter nattsjungande fåglar som t ex acro-sångare, kornknarr, vaktel m fl.

Nedfall substantiv ~
– Vid plötsliga väderomslag under sträcktider kan stora mängder fåglar tvingas ned koncentrerat. Då pratar vi om nedfall. Se även Inflöde

O

Obs substantiv ~ obsar
Kort för observation. Vi räknar både sedda och hörda fåglar, därför pratar vi ofta om observationer när vi pratar generellt om fåglar som setts eller hörts.

Obsa verb ~
Att se eller höra en fågel. Ingen flitigt använd term, men i BirdAlarm finns en färdig kommentar ”Jag obsar – säkert bestämd” som används för att markera att jag ser eller hör fågeln och att jag är så säker på min sak jag kan bli.

Obsbok substantiv ~ obsböcker
En anteckningsbok där skådare för in sina observationer och dagboksblad från fältbesök. Tidigare var det också vanligt med obsböcker på olika lokaler där man kunde skriva om sitt fältbesök för andra att ta del av. Det kan fortfarande hittas på en del ställen, men artportalen och sociala medier har tagit över den rollen mer och mer.

P

Parkanka substantiv ~
– Lite nedlåtande benämning på diverse andfåglar som spridit sig från inplanterade bestånd i fågeldammar och etablerat sig. T ex mandarinand mfl. Används flitigast av mig när jag missar dem.

Phyllo eller Phylloscopus substantiv ~
– Ett släkte sångare dit exempelvis lövsångare och gransångare hör.

Pille substantiv ~
– Pilgrimsfalk

Pip sufix ~
– kort för piplärka. används aldrig ensamt, alltid för hela arten. exempel trädpip, ängspip, skärpip.

Pjodd substantiv ~
– Gråsparvar och pilfinkar, ibland även småfågel i allmänhet

Pralin substantiv ~
– Slang för praktejder

Primärskåda ~verb
– Att skåda utan att först kolla upp vad andra hittat på lokalen. Utforska och söka efter fåglar på egen hand.
Jämför med sekundärskåda

Primärskådare substantiv ~
– Skådare som skådar på egen hand och inte åker på fåglar som andra hittat. De flesta skådare växlar dock och primärskådar på lokaler de känner väl och sekundärskådar när de inte är på hemmalokalen eller om någon annan upptäcker något intressant.

Q

R

Rally substantiv ~
– Se artrally

Rarris eller Raritet substantiv ~
– En fågel som är ovanligare än sällsynt.

RK substantiv ~
– Raritetskommitén som behandlar rapporter om sällsynta fåglar i Sverige

Rrk substantiv ~
– Regional rapportkommité. Skådarsverige är uppdelat i rapportområden som med några få undantag omfattar våra landskap. Rrk hanterar ovanliga fåglar lokalt.

RK-art substantiv ~
– Ovanlig fågel vars rapporter först måste behandlas och godkännas av RK.

Rrk-art substantiv ~
– Ovanlig eller intressant art som måste behandlas och godkännas av Rrk.

Rova substantiv ~ rovor, rovan
– Rovfågel. Används mestadels om obestämda rovfåglar.

Rubin substantiv ~
– Kortform av rubinnäktergal

S

Sekundärskåda verb ~
– Att titta på fåglar som någon annan upptäckt, antingen kollar man artportalen eller åker på larm. Ett praktiskt sätt att skåda om man har begränsad tid och inte hinner leta själv, eller om man är på främmande ort och vill se fåglar på lokaler man inte känner väl.

Sekundärskådare substantiv ~
– Skådare som åker och tittar på fåglar som andra redan upptäckt. De flesta skådare växlar dock och primärskådar på lokaler de känner väl och sekundärskådar när de inte är på hemmalokalen eller om någon annan upptäcker något intressant.

Sekundärslusk substantiv ~
– Något nedsättande benämning på sekundärskådare. Används mest skämtsamt till skådare som kommer snabbt om man upptäcker något kul.

Sekundärsluska verb ~
– Riktig latmansskådning när man bara åker på larm och säkra lokaler för vissa arter.

Sibbar substantiv ~
– Sibiriska arter som under höststräcket blåser över Östersjön och hamnar i Sverige

Sibpip substantiv~
– kortform för sibirisk piplärka

Sibjärn substantiv ~
– kortform för sibirisk järnsparv

Skamart substantiv ~ skamarter, skamarten
– En någorlunda vanlig art som man saknar på sin lista.

Skamkryss substantiv ~
– När man kryssar en skamart

Skruv substantiv ~skruva ~skruvar
– När man ser fåglar som utnyttjar termik och seglar uppåt säger man att de ligger i skruv eller att de skruvar.

Skulka verb ~ skulkade, skulkar
– När en fågel håller sig dold, mestadels i vegetation.

Skulkare substantiv ~
– Svårsedd fågel som gärna håller sig dold i vegetation.

Skåda verb ~ skådade, skådar, skådat
– Att titta på fåglar. Vi säger sällan att vi fågelskådar -Ska du med och skåda i helgen?

Skådare substantiv ~ skådarna, skådaren
– Det är andra som kallar oss fågelskådare. Vi själva kallar oss kort och gott skådare.

Slita verb ~slet
Att jobba hårt för att upptäcka fåglar, att skåda intensivt och leta genom en lokal noggrant.
Vanligt som uppmaning när det är bra läge för ovanliga fåglar. Ut och slit!

Smalnäsa substantiv ~
– Smalnäbbad simsnäppa

Soffkryss substantiv ~
– När en tidigare icke godkänd art eller en underart man sett får artstatus och man får ett kryss retroaktivt.

Soffkryssa – verb ~ soffkryssade, soffkryssat
– När en observation omgranskas och godkänns, eller när en art splitras och delas upp i två arter. Kryss man får retroaktivt utan att behöva ge sig ut i fält.

Spika verb ~ spikade, spikat
– Att definitivt artbestämma en fågel. Ibland råder det tveksamheter kring art och när den är spikad är arten säkert bestämd.

Spikad adjektiv ~
– Fågeln är säkert bestämd till art

Splitt substantiv ~
– När en arts delas upp i fler arter. D.v.s. att flera av artens underarter får artstatus.

Spugg substantiv ~ spuggar
– Sparvuggla

Steffe substantiv ~
– Stenfalk

Strandragga verb ~
– Gå över ett strandområde i syfte att hitta så många fåglar som möjligt, helst ovanliga fåglar.

Stringa verb ~ stringade, stringa
– Att felbestämma en fågel

Stringare substantiv ~
– Skådare som har rykte om sig att felbestämma fåglar, oftast till något mer sällsynt.

Sträck substantiv ~
– Flyttande fåglar kallas sträckande och sträck är fåglar på väg. Kan användas på lite olika sätt. Generellt eller specifikt. – Bra sträck idag betyder att det rör sig mycket fågel. – Ett sträck på väg mot oss, betyder att en flock sträckande fåglar rör sig mot oss.

Sträckskåda verb ~
– Att fokusera på sträckande fågel. Vanligt längs kuster, men under sträcktider förekommer det även på en del inlandslokaler.

Större hack substantiv ~
– Större hackspett

Stöta verb ~stötte ~stöttes
– Att skrämma upp en fågel, inte nödvändigtvis med flit. En fågel som flög upp framför någon som gick förbi benämns som ”stöttes”.

Subadult adjektiv ~ subadulta
Åldersstadium mellan juvenil och adult. Inte längre en ungfågel, men ännu inte fullt adult.

Subrarris substantiv ~
En art som inte är regelbundet förekommande men lite för vanlig för att räknas som raritet.

Suddmes substantiv ~
– Misslyckat foto där man inte kan artbestämma fågeln på grund av oskärpa.

Svalan substantiv ~
– Rapportsystem för fåglar där många fågelskådare rapporterar sina observationer. Numera utbytt mot Artportalen, men av somliga fortfarande kallat svalan.

Swarre substantiv ~ swarren
– Kikare av märket Swarovski.

Svartnäsa substantiv ~
– Svartnäbbad islom.

Sylvia substantiv ~
– Ett sångarsläkte där svarthätta och trädgårdssångare är de enda arterna kvar.

Sänka verb ~
– En observation som inte godkänns av Rrk eller Rk är sänkt. Används nästan bara i supinum. Min rödhalsade snäppa blev sänkt. eller preterium. Den svarthalsade trasten i Surahammar sänktes.

T

Tajga substantiv ~
– Kortform av tajgasångare.

Ticksparv substantiv ~
Fältsparv av någon art som tickar och knäpper som lockläte. Exempelvis videsparv och dvärgsparv. Används mest om man bara hör den och är tveksam på art. ”Jag har en ticksparv i buskarna vid tornet

Tomtlista substantiv ~
– Lista på fåglar man sett hemma från eller på tomten.

Tomtkryss substantiv ~
– En fågel man ser för första gången på eller från sin egen tomt.

Tomtkryssa substantiv ~ tomtkryssade
– När man får se en ny art på sin tomt

Tub substantiv ~ tuben, tubar
– Tubkikare

Tuba verb ~ tubade, tubat
– När man använder tubkikaren för att se en fågel. Är den upptäckt i handkikare brukar man säga att man tubar in den.

Tung – adjektiv ~
– Inte nödvändigtvis ovanlig, men dock svårkryssad fågel.

Tringa substantiv ~
– Vadarsläkte med långbenta vadare, exempelvis gluttsnäppa, svartsnäppa och grönbena.

Trivselskådare substantiv ~
– Fågelskådare som främst inte är ute efter att kryssa, utan tycker bästa om att komma ut och träffa folk och fika och se på fågel.

Trutskalle substantiv ~
Skådare som fastnat för trutar och den komplexa artbestämningen av dem. Jämför engelskans Gullhead.

Tråla verb ~
Jobba med tubkikare på långa avstånd, vanligt vid havs och kustskådning.

TTK substantiv ~
– Trädgårdsträdkrypare

U

V

Vaska verb ~ vaskade, vaskat
– Att strunta i en fågel på dragbart avstånd.

Vingband substantiv ~
– Samlingsslang för en grupp sibiriska sångare med tydliga vingband. T.ex. tajgasångare och kungsfågelsångare.

Vitnäsa substantiv ~
– Vitnäbbad islom.

Vitrygg substantiv ~
– Kort för vitryggig hackspett

VVT substantiv ~
– Vitvingad tärna

VP substantiv ~
– Västra Palearktisk som omfattar medelhavsområdet och Europa.

VP-Kryss substantiv ~
– Att kryssa inom VP

X

X

X substantiv ~
– När man ser en ny fågelart första gången kryssar man

Y

Z

Å

Årskryss substantiv ~
– När man ser en art för första gången på året

Årslista substantiv ~
– Lista över arter man sett under ett år

Ä

Ädelkryss substantiv ~
– En fågel man upptäckt och artbestämt helt utan hjälp av någon annan.

Ädelkryssa substantiv ~ ädelkryssade
– När man upptäcker och artbestämmer en fågel helt på egen hand.

Ädla substantiv ~ ädlade, ädlat
– Se ädelkryssa

Ö

Ölandssyndromet substantiv ~
– När många ser en raritet och alla räknar med att någon annan lämnar in en raritetsrapport.

ÖSU substantiv ~
– Ölands södra udde

ÖNU substantiv ~
– Ölands norra udde

0-9

1k adjektiv ~
– Fåglar åldersbestäms via kalenderår. Alla fåglar kläckta i år är på sitt första kalenderår dvs 1k. Den första januari nästa år blir alla 2k. Många arter går inte att bestämma i fält när de väl passerat 2k och ruggat till vuxen dräkt, men vissa framförallt rovfåglar går att bestämma till 3k, 4k osv.

2k+ adjektiv ~
– När en fågel är minst två år sätter man ett + efter

10 (ettnoll) adjektiv ~
– Vid ringmärkning används ett annat system, då byts K ut mot en nolla. en 1-0 är alltså en individ kläckt samma år som man märker den. + används på samma sätt som när man åldersbestämmer i fält.